Utleiebetingelser

 

Det blir skrevet en kontrakt som må leses, underskrives og returneres til utleier.

Prosedyre av brannvarslingsanlegget avtales før utleiesdato.

Leietaker må være minimum 25 år.

Det er ikke mulig å feire dager til personer under 25 år.

Kontrakt ved leie av Hanøy Samfunnshus

Hanøy Samfunnshus som utleier og __________________

 

som leietaker har inngått følgende forpliktende avtale om leie av Hanøy Samfunnshus.

 

Leieavtalen omfatter:      Storsal m/kjøkken     Småsal m/kjøkken

                     

  Hele huset       Ekstradag til dekking          Lagsaktivitet

 Leiesum: kr___________              Inkl. vask                     

 Ved evt. avbestilling senere enn 2 uker før avtalt leiedato påløper avbestillingsgebyr på 50 % av leiesum.

Leietaker bekrefter med underskrift å ha satt seg inn i og forstått avtaledokumentet med vedlegg, og forplikter seg i henhold til dette.Denne kontrakten fylles ut i to eksemplarer hvorav leietaker beholder det ene og returnerer det andre til Hanøy Samfunnshus i signert stand.

Dato: ____________                                 Dato: ______________

___________________________________

for Hanøy Samfunnshus AL

 

 

Vedlegg: 6 stk. utleiebetingelser, ordensregler, branninstruks, betjeningsinstruks for brannalarmanlegg, dersom brannalarmen går og rømningsplan.

Dette eksemplaret returneres til:  

 

 

Nøkkel kan hentes hos: Joker Hanøy

 

Utleiebetingelser for Hanøy Samfunnshus

Redigert 02.01.2010

 

Utleier plikter å stille lokalene til disposisjon for leietaker til avtalt tid, rengjort og i

god stand. Leietaker er i leietiden ansvarlig for lokalet, inventar og utstyr. Ved leietidens utløp skal leieobjektet leveres tilbake i samme stand som ved leieforholdets begynnelse. Leietaker er erstatningsansvarlig for all materiell skade som kan tilbakeføres til leieforholdet. Leietaker skal uoppfordret og umiddelbart melde fra til utleieansvarlig ved evt. skader på lokaler, utstyr eller inventar. Evt. skade på eller tap utstyr etter faktureres som tillegg til husleien. For større skader/ødeleggelser vil det bli stilt særskilt erstatningskrav.

 

Hanøy Samfunnshus er utstyrt med innbruddsalarm. Alarmen deaktiveres og aktiveres

med sikkerhetslås på hoveddør. Det er derfor viktig at dette er første dør som låses opp, og siste dør som låses når huset forlates.

 

Hanøy Samfunnshus har sikkerhetslåser på alle utgangsdører, øverste lås på hver dør. Leietaker skal låse opp disse låsene umiddelbart når lokalene tas i bruk og deretter signere i låseprotokoll for at dette er gjort. Låseprotokoll ligger i billettbod i hovedinngang. Ved arrangementets slutt skal alle låser låses. Hanøy Samfunnshus ved vaktmester eller styrets representant har rett til å kontrollere at sikkerhetslåsene alltid er åpne og at låseprotokoll er signert, ved bruk av huset.

 

Hanøy Samfunnshus er utstyrt med automatisk brannvarslingsanlegg. Sørg for god ventilasjon ved matlaging for å unngå uønsket brannalarm.

 

NB!!!   Det er ikke tillatt å røyke i lokalene.

NB!!!   Det er ikke tillatt å bruke røykemaskin i huset.

 

Leietaker skal betjene huset i h.t. ordensreglene for Hanøy Samfunnshus (oppslått på kjøkken og grovkjøkken). Dersom dette ikke blir tilfredsstillende ivaretatt, kan leiesum bli tillagt kr 1000,- (primært for ekstra vask).

 

Leietaker plikter å forholde seg til gjeldende lover og forskrifter for servering av alkohol. Alle konsekvenser av mislighold av disse bestemmelser tilligger leietaker og er Hanøy Samfunnshus uvedkommende.

 

Leietaker er ansvarlig for at politivedtektene i Askøy overholdes, at nødvendige tillatelser fra lensmannen blir innhentet og at evt. TONO avgift blir betalt.

Leietaker må og søke kommunen om skjenkebevilling.

1-

Ordensregler for Hanøy Samfunnshus 

 • Sørg for god ventilasjon på kjøkken ved matlaging.  

 

  1.      Dette for å unngå uønsket brannalarm.
 • Følgende skal vaskes/tørkes av med fuktig klut (såpevann) dersom det har vært brukt: Benkeplater, komfyr, serveringsvogn, oppvaskemaskin, vaskekummer, kaffetrakter, tv-kanner, bord og stoler. Tørk evt. søl av skap og skuffer.

 

  1.  
 • Bord og stoler ryddes på plass, og benyttede lokaler ryddes og kostes. Søppel tømmes i konteiner utenfor huset. Huset skal være klargjort for vask senest 

 

  1.      kl. 12.00. Leietaker tillates ikke selv å vaske gulvene etter helgearrangement.
 • Alt benyttet service og dekketøy skal vaskes i oppvaskemaskinen. Det må kontrollerers at alt er rent før det tørkes og settes i merket skap/skuff. Om det ikke er rent etter å ha vært i maskinen, vask over med kost og salo. Sett det i maskinen for skylling.                                     Bestikk vaskes alltid 2 ganger.

 

  1.  
 • Følg oppslått bruksanvisning for oppstart av oppvaskemaskinen. Husk å åpne vannkranen under vask og sjekk at slangen for oppvaskmiddel er langt nok nedi kannen. Når lyset i klokkesymbolet slukkes er maskinen klar til bruk. Den starter automatisk når den lukkes.

 

 1.  
 1. Stekeovnen rengjøres og sprayes med formtett. (finnes under vasken ved vinduet)
 2.  
 • Rengjør kombidamp ovnen. Følg bruksanvisning som henger på siden av ovnen.

 

  1.  
 • Alle matrester fjernes/kastes og bossekker kastes i bosskonteiner utenfor. 

 

  1.      Heng opp nye sekker på stativene (finnes i skap på grovkjøkkenet).
 • Brukte kluter samles i bøtte på grovkjøkkenet. 

 

 1. Påse at alle elektriske apparater blir slått av etter bruk, trekk ut kontakten
 2.      til kaffetrakteren o.l
 • Steng lys på kjølen. Steng ventilasjonsanlegget. 

 

 • Husk å stenge kranen på herretoalettet. Den åpnes bare litt og stenges helt.

 

 • Ta ned flagget etter flaggreglene.

 

  1.  
 • Arrangementet skal være avsluttet kl 02.00.

 

  1.  
 • Påse at ute området og spesielt barnehage området er fritt for søppel.

 

  1.  
 • Påse at alle dører og vinduer er lukket når huset forlates.

 

 1.  
 1. Ved evt. spørsmål kontaktes vaktmester, Kevin Andersen mob:950 03 306
 2.  -2-  Brannvernleder:    Frode Hanuren                                  mobil: 932 22 473       Nestleder:             Atle Langøy         tlf: 56 14 63 71     mobil: 90 78 70 91Branninstruksen gjelder for alle som bruker huset!Før tilstelning:
 3.  
 4.  
 5. Branninstruks for Hanøy Samfunnshus
 6.  
 • Leietaker plikter å sette seg inn i denne branninstruksen.
 • Leietaker plikter å ha en rømnings-/varslingsansvarlig og en evakueringsansvarlig.
 • Leietaker plikter å låse opp alle sikkerhetslåser i rømningsveier og kontrollere at det er fri passasje. Leietaker skal deretter signere i låseprotokoll som ligger i billettbod i hovedinngang.
 • Leietaker plikter å kontrollere at alle håndslukkeapparater er på plass i h.t.                 vedlagte rømningsplan.
 • Leietaker plikter å ha oversikt over hvor mange personer det er i bygningen og føre det inn i låseprotokoll. Leietaker har det fulle ansvar for at det ikke er flere personer i bygningen enn det den er godkjent for. Opplyses av utleieansvarlig og finnes i brannvernmappen).Under tilstelning:
 •  
 • Leietaker plikter å holde lokaler og inventar i slik stand at brannfaren blir minst mulig.
 • Leietaker plikter å påse at det ikke forekommer uansvarlig bruk av åpen flamme.
 • All ildsfarlig vare tømmes i dertil egnede spann.
 • Uønskede hendelser som branntilløp, brann, utløst feil på brannalarm samt utløst brannalarm skal meldes til brannvernleder. Avviksrapport fylles ut (ligger i låseprotokoll mappen).  
 • Etter tilstelning:
 • Leietaker plikter å kontrollere at alle levende lys er slukket.
 • Leietaker plikter å forlate huset i h.t. ordensreglene for Hanøy Samfunnshus.
 • Leietaker plikter å lukke alle dører, vinduer og låse alle ytterdører.
 • Leietaker plikter å sette på sikkerhetslåsen.    Hanøy Samfunnshus 
 • Brannalarm:
 • Brannalarm lystavle finnes i gangen med hovedinngangsdøren.
 •  
 • Betjeningsinstruks for brannalarmanlegg på
 •  
 •                                                                              -3-           
 1. Rød lampe blinker. Alarmklokker aktiveres. Brannsted vises i tekstdisplayet.
 2. Undersøk alarmsted.
 3. Ved brann, følg branninstruks for Hanøy Samfunnshus.
 4. Ved falsk alarm, trykk avstill klokker, holdes i ca. 1 sek.
 5. For normalisering av anlegget, trykk tilbakestill, holdes i ca. 1 sek.
 6. Feilalarm:
 1. Gul feillampe lyser. Tekstdisplayet viser feiltype.
 2. Trykk avstill klokker, holdes i ca. 1 sek.
 3. Utbedre feilen
 4. For normalisering av anlegget, trykk tilbakestill, holdes i ca. 1 sek.
 5. Dersom feilalarmen aktiveres på nytt, avstill klokker, holdes i ca. 1 sek.
 6. Fyll ut avviksrapport og meld feilen til brannvernleder/nestleder eller styret i Hanøy Samfunnshus. For øvrig vises til betjeningsveiledningen.   -4-    
 7.  
 8. Dersom brannalarmen går (eller det oppdages branntilløp)
 9.  
 10.  
 • Påse at bygget evakueres raskt og uten unødig forsinkelser, selv ved små branntilløp.
 • Påse at alle samles på parkeringsplassen hvor der holdes opptelling for å se om alle er kommet ut. Opptre rolig og bestemt. Husk at panikk sprer seg fort.
 • Undersøk hvor i bygget alarmen er utløst og prøv å slukke brannen (minimum to personer). Lykkes ikke det, lukkes vinduer og dører og bygget forlates.
 • Leietaker skal ta med låseprotokoll og brannverndokumentasjon (rød perm) når bygget forlates.
 • Ring brannvesenet 110 (hvem, hva, hvor)
 • Få oversikt over om noen er skadet eller har fått mye røyk i seg. Ring evt. 113 (hvem, hva, hvor)
 • Ingen skal gå alene i bygget ved brann eller branntilløp.
 • Leietaker orienterer brannvesenet ved ankomst.
 • Ring 112 for å underrette politiet. (hvem, hva, hvor)      

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •